Napisz mkl.szczecin@o2.pl
Zadzwoń +48 601 189 730
Godziny10:00 - 15:00

Statut


STATUT STOWARZYSZENIA

MIEJSKI KLUB LEKKOATLETYCZNY – SZCZECIN

(wersja z dnia 29.12.2021 r.)

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny

§ 1

 1. Stowarzyszenie jest klubem sportowym, nosi nazwę Miejski Klub Lekkoatletyczny – Szczecin
  i w dalszej części niniejszego Statutu określane jest jako Klub.
 2. Dopuszczalne jest używanie skrótu nazwy Stowarzyszenia w postaci MKL Szczecin.

§ 2

 1. Siedzibą Klubu i jego władz jest Gmina Miasto Szczecin.
 2. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zaś Gmina Miasto Szczecin i obszar Województwa Zachodniopomorskiego.
 3. Dla realizacji celów statutowych Klub może również działać na terenie innych państw
  z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 3

Klub działa na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego Statutu.

§ 4

Klub posiada osobowość prawną.

§ 5

 1. Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji i związków sportowych.
 2. Klub realizując swoje cele może współpracować z innymi podmiotami krajowymi
  i zagranicznymi.

§ 6

 1. Klub opiera swoją działalność na społecznej pracy swoich członków z zastrzeżeniem §6 ust. 2 oraz §22 ust. 6.
 2. Do prowadzenia swoich spraw Klub może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

§ 7

Klub może używać pieczęci, godła, flagi, barw, posiadać logo, odznaki i znaczki organizacyjne oraz wydawać komunikaty, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 8

Nadzór nad działalnością Klubu sprawowany jest przez właściwy organ nadzoru. 

Rozdział 2

Cele i środki działania

§ 9

Celem Klubu jest prowadzenie na rzecz ogółu społeczności działalności społecznie użytecznej w zakresie sportu, w szczególności:

 1. udział i rywalizacja zawodników Klubu we współzawodnictwie sportowym,
 2. krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
 3. działania na rzecz rozwoju i popularyzacji lekkiej atletyki,
 4. wzmacnianie atrakcyjności sportowej regionu,
 5. inicjowanie i kreowanie działań edukacyjnych w zakresie sportu,
 6. prezentowanie osiągnięć sportowych społeczności lokalnej,
 7. działanie na rzecz rozwoju usług skierowanych na promocję sportu i czynnej rekreacji,
 8. wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną,
 9. promocja aktywności fizycznej i zachowań prozdrowotnych,
 10. wspieranie działań zmierzających do integracji i aktywizacji środowiska lokalnego.

§ 10

Klub realizuje swoje cele poprzez:

 1. współdziałanie z władzami sportowymi, państwowymi i samorządowymi w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu,
 2. uczestniczenie w zawodach sportowych rangi lokalnej, krajowej i międzynarodowej,
 3. organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,
 4. prowadzenie szkolenia wyczynowego w lekkiej atletyce,
 5. prowadzenie działalności szkoleniowej,
 6. prowadzenie naboru i rekrutację dzieci i młodzieży,
 7. sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu,
 8. organizowanie zajęć, zgrupowań i obozów sportowych,
 9. angażowanie członków Klubu do różnorodnych form działalności związanej ze sportem
  i rekreacją ruchową,
 10. działania marketingowe i promocyjne.

§ 11

Klub realizuje swoje cele zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązującym porządkiem prawnym.

Rozdział 3

Członkostwo w Klubie

§ 12

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. uczestników,
 3. wspierających,
 4. honorowych,
 5. tymczasowych.

§ 13

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.
 2. Osoba ubiegająca się o status członka zwyczajnego musi złożyć pisemną deklarację wstąpienia do Klubu, uzyskać rekomendację przynajmniej dwóch członków Zarządu oraz uiścić opłatę wpisową.
 3. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
  1. wyboru i wybieralności do władz Klubu,
  2. uczestniczenia w obradach Walnego Zebrania,
  3. brania udziału w głosowaniach podczas Walnego Zebrania,
  4. brania czynnego udziału we wszelkich formach działalności Klubu, w szczególności do uczestniczenia w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych, szkoleniowych i innych, na zasadach określonych przez Zarząd,
  5. korzystania z lokalu, urządzeń sportowych i wyposażenia Klubu,
  6. korzystania z wszelkich ulg i uprawnień wynikających z działalności Klubu,
  7. zgłaszania postulatów i wniosków do władz Klubu we wszelkich sprawach dotyczących jego działalności,
  8. noszenia logo Klubu i występowania w jego barwach,
  9. posiadania legitymacji członkowskiej, o ile takowe są w użyciu.

§ 14

 1. Członkiem uczestnikiem może być osoba fizyczna, niepełnoletnia, będąca uczniem szkoły.
 2. Osoba ubiegająca się o status członka uczestnika musi złożyć pisemną deklarację wstąpienia do Klubu wraz z pisemną zgodą jej przedstawiciela ustawowego oraz uiścić opłatę wpisową.
 3. Członkowie uczestnicy mają prawa tożsame z prawami członka zwyczajnego z wyłączeniem
  §13 ust. 3 pkt 1 i 3.

§ 15

 1. Członkiem wspierającym może być pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna oferująca wsparcie finansowe, rzeczowe lub merytoryczne w realizacji celów Klubu. 
 2. Osoba fizyczna lub prawna ubiegająca się o status członka wspierającego musi wypełnić deklarację wstąpienia do Klubu  i uzyskać rekomendację przynajmniej dwóch członków Zarządu. 
 3. Członkowie wspierający mają prawa tożsame z prawami członka zwyczajnego z wyłączeniem
  §13 ust. 3 pkt 1, 3 i 4.

§ 16

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna mająca szczególne zasługi dla rozwoju Klubu. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
 2. Członkowie honorowi mają prawa tożsame z prawami członka zwyczajnego z wyłączeniem
  §13 ust. 3 pkt 1, 3 i 4.

§ 17

 1. Członkiem tymczasowym może być osoba fizyczna, niepełnoletnia, będąca uczniem szkoły.
 2. Osoba ubiegająca się o status członka tymczasowego musi złożyć pisemną deklarację wstąpienia do Klubu wraz z pisemną zgodą jej przedstawiciela ustawowego.
 3. Członkostwo tymczasowe może być przyznane jednorazowo, maksymalnie na okres 30 dni.
 4. Dokładny czas trwania członkostwa tymczasowego każdorazowo, indywidualnie określa Prezes lub Wiceprezes Zarządu.
 5. Z dniem zakończenia członkostwa tymczasowego ustają wszelkie związki formalne członka tymczasowego z Klubem.
 6. W przypadku chęci pozostania w szeregach Klubu członek tymczasowy zobowiązany jest do przejścia procedury przewidzianej dla nowego członka uczestnika.
 7. Członkowie tymczasowi nie posiadają praw statutowych. Ich uprawnienia określa Zarząd.

§ 18

 1. Członkowie zwyczajni, członkowie uczestnicy i członkowie wspierający stają się członkami Klubu na podstawie uchwały przyjętej przez Zarząd.
 2. Wszyscy członkowie Klubu zobowiązani są do:
  1. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów wewnętrznych i uchwał Władz Klubu,
  2. aktywnej działalności na rzecz rozwoju Klubu,
  3. pomocy władzom Klubu w realizacji zadań statutowych,
  4. ochrony, dbania i szanowania lokali, urządzeń sportowych i wyposażenia Klubu,
  5. wzajemnego poszanowania się oraz dbania o dobre imię Klubu,
  6. regularnego opłacania składek członkowskich i innych opłat na rzecz Klubu, na zasadach wynikających z uchwał Władz Klubu,
  7. bieżącego aktualizowania swoich danych teleadresowych w przypadku ich zmiany,
  8. powstrzymania się od wszelkich form dyskryminacji, w szczególności zaś dyskryminacji
   ze względu na płeć, wiek, narodowość, religię, niepełnosprawność, orientację seksualną
   i światopogląd polityczny,
  9. czynnego udziału w działaniach promocyjnych i marketingowych Klubu,
  10. w przypadku, gdy są zawodnikami Klubu:
   1. regularnego uczestnictwa w treningach i stałego podnoszenia poziomu sportowego,
   2. udziału w imprezach i zawodach organizowanych przez Klub,
   3. posiadania aktualnych badań stwierdzających brak przeciwwskazań do uprawiania sportu.
 1. Członkowie wspierający i honorowi wyłączeni są z obowiązku zawartego w §18 ust. 2 pkt 6. 
 2. Członkowie tymczasowi nie posiadają zobowiązań statutowych. Ich obowiązki określa Zarząd.

§ 19

 1. Członkostwo w Klubie ustaje w przypadku:
  1. złożenia przez członka pisemnego oświadczenia o wystąpieniu z Klubu, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań z zastrzeżeniem §19 ust. 10,
  2. zmiany barw klubowych, z dniem zmiany barw klubowych, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań z wyłączeniem sytuacji opisanej w §19 ust. 9,
  3. śmierci członka Klubu, z wyłączeniem sytuacji, w której nadana zostanie godność członka honorowego,
  4. utraty przez członka zwyczajnego pełnej zdolności do czynności prawnych lub pozbawienia go pełni praw publicznych,
  5. utraty przez członka uczestnika statusu ucznia szkoły lub cofnięcia przez jego przedstawiciela ustawowego zgody na jego członkostwo w Klubie,
  6. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  7. wykluczenia przez Zarząd z tytułu działania na szkodę Klubu, istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu, regulaminów wewnętrznych i uchwał Władz Klubu,
  8. wykluczenia przez Zarząd z tytułu nieopłacenia składek członkowskich przez okres
   co najmniej 6 kolejnych miesięcy,
  9. nieopłacenia składek członkowskich przez okres 12 kolejnych miesięcy,
  10. rozwiązania się Klubu.
 2. Członek Klubu może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w przypadku niewykonywania obowiązków statutowych, braku aktywnego udziału w realizacji zadań i celów Klubu lub innego naruszenia postanowień Statutu, regulaminów wewnętrznych i uchwał Władz Klubu.
 3. Uchwały Zarządu w sprawie zawieszenia w prawach członkowskich są skuteczne z dniem ich podjęcia.
 4. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w rozgrywkach sportowych i działalności szkoleniowej Klubu. Okres zawieszenia ustala Zarząd zgodnie z regulaminem pracy Zarządu.
 5. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 8 oraz ust. 2, członkowi przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 7 dni. Termin ten liczony jest od dnia otrzymania zawiadomienia, o treści podjętej uchwały wraz z jej uzasadnieniem.
 6. W sytuacji opisanej w ust. 1 pkt 9 wykluczenie następuje automatycznie. Klub nie ma obowiązku informowania zainteresowanego członka o zaistniałym fakcie. W przypadku chęci powrotu w szeregi Klubu, były członek musi uregulować wszelkie zaległości wobec Klubu,
  a następnie przejść całą procedurę przyjęcia.
 7. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 5 może być dostarczone za pomocą jednej z możliwości:
  1. listem poleconym,
  2. za pomocą poczty elektronicznej wysłanej na adres wskazany w deklaracji członkowskiej,
  3. na piśmie wręczonym osobiście zainteresowanemu z potwierdzeniem jego otrzymania.
 8. Walne Zebranie, o którym mowa w ust. 5 powinno zostać zwołane nie później, niż w ciągu
  21 dni od daty przyjęcia odwołania.
 9. Za zgodą Zarządu, członkiem Klubu, może być zawodnik reprezentujący barwy innego klubu.
 10. Sytuację, w której zawodnik Klubu rezygnuje z członkostwa, ale nadal formalnie pozostaje zawodnikiem Klubu, każdorazowo, indywidualnie rozpatruje Zarząd.
 11. Członek honorowy może być pozbawiony przyznanego tytułu i uprawnień przez Walne Zebranie na uzasadniony wniosek Zarządu.

§ 20

 1. Członkom Klubu za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków, aktywny udział w realizacji celów statutowych oraz znaczące osiągnięcia sportowe mogą być przyznane wyróżnienia lub nagrody.
 2. Zasady i tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin ustalony przez Zarząd.

Rozdział 4

Władze Klubu

§ 21

Władzami Klubu są:

 1. Walne Zebranie Członków, w treści niniejszego Statutu określane jako Walne Zebranie,
 2. Zarząd Klubu, w treści niniejszego Statutu określany jako Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 22

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru.
 2. Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierane są przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym, chyba że Walne Zebranie podejmie uchwałę przeciwną. Postanowienia §27 stosuje się odpowiednio.
 3. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej jest wspólna. W przypadku zmian w składzie Władz Klubu, nowa osoba pełni funkcję do końca kadencji organu.
 4. Dopuszcza się możliwość wyboru do władz Klubu osoby nieobecnej podczas Walnego Zebrania, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia przez nią pisemnej zgody na wybór do Władz Klubu.
 5. Członkowie Władz Klubu nie otrzymują z tytułu pełnionej funkcji wynagrodzenia.
 6. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie w przypadku pracy na rzecz Klubu innej, niż ta związana bezpośrednio z zadaniami Zarządu. Szczegóły określające sposób i tryb wynagradzania leżą wówczas w kompetencjach Komisji Rewizyjnej.
 7. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wyłączeni są z obowiązku zawartego w §18 ust. 2 pkt 6.
 8. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i członka Komisji Rewizyjnej.

Walne Zebranie

§ 23

 1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie.
 2. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne
 3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
  1. raz w roku, do dnia 31 marca, jako Zebranie Sprawozdawcze,
  2. raz na 4 lata, najpóźniej w terminie 30 dni przez upływem kadencji ustępujących Władz Klubu, jako Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. 
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd, w przypadku:
  1. podjęcia przez Zarząd uchwały o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
  2. złożenia pisemnego wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania przez Komisję Rewizyjną,
  3. złożenia pisemnego wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania przez
   co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie musi zostać zwołane w terminie do 30 dni od dnia podjęcia przez Zarząd uchwały, o której mowa w ust. 4 pkt 1 lub zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 i 3.
 6. Zwołanie Walnego Zebrania następuje w drodze zawiadomienia przez Zarząd wszystkich członków Klubu o terminie i miejscu obrad Walnego Zebrania, za pomocą jednej
  z następujących możliwości:
  1. listem poleconym,
  2. za pomocą poczty elektronicznej wysłanej na adres wskazany w deklaracji członkowskiej,
  3. poprzez zamieszczenie zawiadomienia na oficjalnej stronie internetowej Klubu,
  4. pisemnego potwierdzenia własnoręcznym podpisem na liście.
 7. Materiały dotyczące tematyki obrad Walnego Zebrania winny być udostępnione członkom do wglądu w siedzibie Klubu najpóźniej na 3 dni przed dniem Walnego Zebrania.
 8. Dopuszcza się możliwość zwołania Walnego Zebrania w trybie zdalnym lub hybrydowym. Zasady, tryb i sposób przeprowadzania takiego zebrania określa wówczas Zarząd. 
 9. Walne Zebrania zwołane w trybach określonych w ust. 8 muszą uwzględniać zapisy §25 ust. 1-3, §25 ust. 5-6, §26 ust. 1 i ust. 3 oraz §27.
 10. W trybach określonych w ust. 8 nie może zostać zwołane Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.
 11. W przypadku, gdy z powodu sytuacji nadzwyczajnej nie ma możliwości terminowego zwołania Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, władze Klubu, po uprzednim wyrażeniu zgody przez organ nadzoru, mogą nadal pełnić swoją funkcję do czasu ustania przyczyny w związku z którą zebranie nie mogło się odbyć.

§ 24

 1. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy:
  1. uchwalanie zmian Statutu,
  2. wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  3. udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  5. opiniowanie głównych kierunków i programu działania Klubu w przypadku, gdy Zarząd wystąpi z takim wnioskiem,
  6. opiniowanie regulaminów funkcjonowania Zarządu i Komisji Rewizyjnej w przypadku,
   gdy któryś z wymienionych organów wystąpi z takim wnioskiem,
  7. zmiana regulaminów funkcjonowania Komisji Rewizyjnej,
  8. uchwalanie wysokości składek członkowskich w sytuacjach przekraczających kompetencje Zarządu opisane w §30 ust. 12,
  9. uchwalanie wysokości innych opłat statutowych na rzecz Klubu w sytuacjach przekraczających kompetencje Zarządu opisane w §30 ust. 13,
  10. uchwalanie wysokości nowych opłat statutowych na rzecz Klubu,
  11. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających kompetencje Zarządu,
  12. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  13. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu,
  14. wszelkie sprawy niezastrzeżone dla innych władz Klubu.
 2. Do kompetencji Nadzwyczajnego Walnego Zebrania należy rozpatrywanie spraw, dla których zostało zwołane.

§ 25

 1. W Walnym Zebraniu mają prawo wziąć udział wszyscy członkowie Klubu, z wyłączeniem członków tymczasowych.
 2. Prawo głosu podczas Walnego Zebrania mają jedynie członkowie zwyczajni.
 3. Członek Klubu może brać udział w Walnym Zebraniu, w tym oddawać głos, osobiście lub przez pełnomocnika.
 4. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 3, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Pełnomocnictwo stanowi załącznik do protokołu z Walnego Zebrania, o którym mowa w §26.
 6. W Walnym Zebraniu za zgodą Zarządu mają prawo wziąć udział zaproszeni goście. Tryb i zasady związane z obecnością gości na Walnym Zebraniu określa Zarząd.

§ 26

 1. Walne Zebranie wybiera spośród zgromadzonych członków Przewodniczącego, który kieruje obradami Walnego Zebrania oraz Protokolanta, który sporządza protokół z obrad Walnego Zebrania.
 2. Protokół, o którym mowa w ust. 1 podpisuje Przewodniczący oraz Protokolant.
 3. Protokół jest jawny dla członków Klubu i powinien być dostępny w siedzibie Klubu. 

§ 27

 1. Wnioski w zakresie treści uchwał podejmowanych przez Walne Zebranie może składać Zarząd, Komisja Rewizyjna lub członkowie Klubu.
 2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,
  w obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania z zastrzeżeniem §37 ust. 1. i §38 ust. 1).
 3. W przypadku braku kworum, o którym mowa w ust. 2, zwołuje się ponowne Walne Zebranie
  w trybie przewidzianym w §23 ust. 6. Termin ponownego Walnego Zebrania przypada nie później, niż w ciągu 30 dni od daty pierwotnego terminu Walnego Zebrania. Podczas ponownego Walnego Zebrania, uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem §37 ust. 2, bez względu na liczbę członków obecnych podczas głosowania. 
 4. W celu uniknięcia sytuacji paraliżu działalności Klubu, dopuszcza się jednoczesne wskazanie
  w zawiadomieniu, o którym mowa w §23 ust. 6, zarówno pierwotnego, jak i ponownego terminu Walnego Zebrania.

Zarząd

§ 28

 1. Zarząd jest władzą wykonawcza Klubu, reprezentuje Klub na zewnątrz i prowadzi jego sprawy bieżące.
 2. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 7 osób, wybranych spośród członków zwyczajnych przez Walne Zebranie w trybie określonym w §22 ust. 2, z zastrzeżeniem §28 ust. 3.
 3. W składzie Zarządu mogą znaleźć się tylko osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 4. Każdy członek Zarządu może zostać odwołany przez Walne Zebranie przed upływem kadencji,
  w trybie określonym w §22 ust. 2, z powodu długotrwałego niewywiązywania się z powierzonych obowiązków, braku aktywnego udziału w pracach Zarządu lub prowadzenia działalności sprzecznej z celami statutowymi Klubu.
 5. W przypadku odwołania członka Zarządu, Walne Zebranie w trybie określonym w §22 ust. 2, może powołać nowego członka w miejsce odwołanego.
 6. W przypadku:
  1. złożenia rezygnacji z funkcji członka Zarządu,
  2. śmierci członka Zarządu,
  3. utraty statusu członka zwyczajnego,
  4. innych przyczyn uniemożliwiających sprawowanie funkcji członka Zarządu,

uzupełnienie składu Zarządu może nastąpić w drodze uchwały podjętej przez pozostałych członków Zarządu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu wybranego przez Walne Zebranie.

 1. W przypadku nieudzielenia Zarządowi absolutorium, na wniosek Komisji Rewizyjnej, Walne Zebranie, podejmuje uchwalę o przedmiocie odwołania Zarządu lub poszczególnych jego członków.
 2. W sytuacji, o której mowa w ust. 7, kadencja nowo wybranego Zarządu upływa z dniem,
  w którym upływałaby kadencja Zarządu odwołanego.

§ 29

 1. Podczas pierwszego posiedzenia Zarządu, członkowie Zarządu wybierają ze swego grona Prezesa, 1 lub 2 Wiceprezesów i Sekretarza, zaś pozostałym członkom przydzielają do realizacji określone funkcje.
 2. Pierwszemu posiedzeniu Zarządu przewodniczy Przewodniczący Walnego Zebrania.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 4. Prezes zwołuje posiedzenia Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej połowy składu Zarządu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 5. Zasady pracy Zarządu, w tym tryb i zasady zwoływania jego posiedzeń, określa regulamin pracy Zarządu zatwierdzony przez Komisję Rewizyjną.

§ 30

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Klubu,
 2. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 3. zarządzanie majątkiem Klubu i zaciąganie zobowiązań majątkowych do kwoty 600 000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych),
 4. zwoływanie Walnych Zebrań,
 5. realizowanie uchwał Walnych Zebrań,
 6. przyjmowanie, zawieszanie, wykluczanie członków Klubu,
 7. uchwalanie planów działania i planów finansowych,
 8. powoływanie jednostek regulaminowych i komisji problemowych,
 9. kreowanie i prowadzenie polityki organizacyjnej, marketingowej i kadrowej Klubu,
 10. negocjowanie ze sponsorami, partnerami i instytucjami wspierającymi i współpracującymi,
 11. opracowywanie i wydawanie regulaminów wewnętrznych i innych niezbędnych przepisów regulujących działalność Klubu,
 12. uchwalanie wysokości składek członkowskich z zastrzeżeniem, że wysokość składki członkowskiej może być zmieniona przez Zarząd tylko raz w ciągu roku i nie może wzrosnąć lub zmaleć o więcej niż 50% kwoty dotychczas obowiązującej,
 13. uchwalanie wysokości innych opłat statutowych z zastrzeżeniem, że opłaty te muszą być opłatami wcześniej istniejącymi, mogą być zmienione przez Zarząd tylko raz w ciągu roku i nie mogą wzrosnąć lub zmaleć o więcej niż 50% kwot dotychczas obowiązujących,
 14. uchwalanie wysokości opłat innych niż statutowe, ujętych w regulaminach wewnętrznych.

§ 31

Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu.

§ 32

 1. Do występowania w imieniu Klubu jako osoby prawnej uprawniony jest Zarząd.
 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu, w tym w sprawach zobowiązań majątkowych
  do kwoty 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym zawsze Prezesa lub Wiceprezesa.
 3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu, w tym w sprawach zobowiązań majątkowych
  do kwoty 600 000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych), z zastrzeżeniem ust. 2, wymagane jest współdziałanie trzech członków Zarządu, w tym zawsze Prezesa i Wiceprezesa.
 4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu, w tym w sprawach zobowiązań majątkowych powyżej kwoty 600 000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych), konieczne jest podjęcie uchwały przez Walne Zebranie, upoważniającej Zarząd do złożenia oświadczenia woli.  
 5. W sytuacjach opisanych w ust. 2 i 3 członka Zarządu może zastąpić osoba upoważniona uchwałą Zarządu. 

Komisja Rewizyjna

§ 33

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej  Klubu.
 2. W skład Komisji wchodzi od 3 do 5 osób, wybranych spośród Członków zwyczajnych przez Walne Zebranie w trybie określonym w §22 ust. 2.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa.
 4. Podczas pierwszego posiedzenia Komisji Rewizyjnej jej członkowie wybierają ze swojego grona Przewodniczącego.
 5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
 6. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Komisji Rewizyjnej z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy składu organu.
 7. Zwoływanie posiedzeń Komisji Rewizyjnej odbywa się w trybie określonym regulaminem pracy opracowanym przez Komisję Rewizyjną i zatwierdzonym przez Walne Zebranie.
 8. Postanowienia §28 ust. 4-6 oraz §31 stosuje się odpowiednio.

§ 34

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. przeprowadzanie kontroli statutowej i finansowo – gospodarczej działalności Klubu,
  2. przedstawianie sprawozdań i wniosków pokontrolnych Walnemu Zebraniu,
  3. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu,
  4. składanie wniosków do Zarządu z żądaniem złożenia wyjaśnień w przedmiocie stwierdzonych nieprawidłowości oraz z żądaniem usunięcia nieprawidłowości,
  5. składania wniosków do Zarządu o zwołanie posiedzenia Zarządu,
  6. zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu,
  7. składanie wniosków o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
  8. składanie wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
  9. określanie sposobu i trybu wynagradzania członków Zarządu, w sytuacji, gdy otrzymują oni wynagrodzenie z tytułu pracy na rzecz Klubu innej, niż ta związana bezpośrednio
   z zadaniami Zarządu.
 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział 5

Majątek i fundusze Klubu

§ 35

 1. Majątek Klubu stanowią ruchomości, nieruchomości, fundusze oraz inne prawa majątkowe.
 2. Majątek Klubu służy wyłącznie do realizacji celów statutowych.
 3. Źródłami majątku Klubu są:
  1. składki członkowskie,
  2. dotacje i subwencje,
  3. darowizny, zapisy i spadki,
  4. dochody z działalności własnej Klubu,
  5. dochody z majątku Klubu,
  6. wpływy z ofiarności publicznej,
  7. inne źródła przewidziane obowiązującymi normami prawnymi w Polsce i Unii Europejskiej dla tego rodzaju prowadzonej aktywności społecznej.
 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Klubu podejmuje Zarząd,
  z zastrzeżeniem §32.

Rozdział 6

Przepisy końcowe

§ 36

 1. Prawo wiążącej interpretacji Statutu przysługuje Walnemu Zebraniu.
 2. Prawo wiążącej interpretacji wszystkich uchwał, regulaminów wewnętrznych i innych niż Statut aktów wewnętrznych obowiązujących w Klubie przysługuje Zarządowi.

§ 37

 1. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały podjętej przez Walne Zebranie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania.
 2. Postanowienia §27 ust. 3 stosuje się odpowiednio z zastrzeżeniem, że podczas ponownego Walnego Zebrania nadal obowiązuje większość 2/3 głosów.

§ 38

 1. Rozwiązanie Klubu może nastąpić w drodze uchwały podjętej przez Walne Zebranie większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 2/3 liczby członków uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała w sprawie rozwiązania się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki zostanie przeznaczony jego majątek.
 3. Po rozwiązaniu się Klubu likwidator występuje do właściwego organu ewidencyjnego
  z wnioskiem o wykreślenie Klubu z ewidencji.
Skip to content