Kontakt mkl.szczecin@o2.pl
Zadzwoń +48 601 189 730
Godziny 10:00 - 15:00

Statut

STATUT MIEJSKIEGO KLUBU LEKKOATLETYCZNEGO W SZCZECINIE
WERSJA Z DNIA 11.02.2015


Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „MIEJSKI KLUB LEKKOATLETYCZNY – SZCZECIN” i w dalszej części niniejszego Statutu określane jest jako „Klub”.
2. Dopuszczalne jest używanie skrótu nazwy Stowarzyszenia w postaci „MKL Szczecin”.

§ 2

1. Siedzibą Klubu i jego władz jest Gmina Miasto Szczecin.
2. Terenem działania Klubu jest obszar Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 3

Klub działa na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 715), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, 855 ze zm.), ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 4


Klub posiada osobowość prawną.

§ 5

1. Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji i związków sportowych, których zakres działalności pozostaje związany z lekką atletyką oraz innych organizacji o podobnym charakterze.
2. Klub realizując swoje cele może współpracować z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

§ 6

Klub opiera swą działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swoich spraw Klub może zatrudniać pracowników.

§ 7

Klub może używać pieczęci, posiadać odznakę organizacyjną oraz wydawać komunikaty, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 8

Klub podlega nadzorowi Organu Rejestrującego.

Rozdział 2
Cele i środki działania

§ 9

Celem Klubu jest prowadzenie na rzecz ogółu społeczności działalności społecznie użytecznej
w zakresie sportu, a w szczególności:
1.    krzewienia kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,  
2.    wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną,
3.    wspieranie działań zmierzających do integracji i aktywizacji środowiska lokalnego,
4.    promocja zdrowia, aktywności fizycznej i zachowań pro-sportowych,
5.    prezentowanie osiągnięć sportowych społeczności lokalnej,
6.    działania na rzecz rozwoju usług skierowanych na promocję sportu i czynnej rekreacji,
7.    wzmacnianie atrakcyjności sportowej regionu,
8.    inicjowanie i kreowanie działań edukacyjnych w zakresie sportu.

§ 10

Klub realizuje swoje cele poprzez:
1.    współdziałanie z władzami sportowymi, państwowymi i samorządowymi w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu,
2.    uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej,
3.    organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,
4.    prowadzenie działalności szkoleniowej (konferencje, seminaria, wykłady itp.),
5.    sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu,
6.    działania marketingowe i promocyjne (wydawanie broszur i ulotek, organizowanie festynów itp.).

Rozdział 3
Członkowie klubu oraz ich prawa i obowiązki

§ 11

Członkowie Klubu dzielą się na:
1)    zwyczajnych,
2)    wspierających,
3)    honorowych.

§ 12

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna:
1) pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych,
2) małoletnia, będąca uczniem szkoły, przy czym osoba małoletnia w wieku poniżej 16 lat może być członkiem Klubu po uzyskaniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego, która złożyła pisemną deklarację wstąpienia do Klubu, uiściła wpisowe i została przyjęta w poczet Członków przez Zarząd Klubu.
2. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna mająca szczególne zasługi dla rozwoju Klubu. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna oferująca wsparcie finansowe, rzeczowe lub merytoryczne w realizacji celów Klubu, która złożyła pisemną deklarację wstąpienia do Klubu, uiściła wpisowe i została przyjęta przez Zarząd Klubu.

§ 13

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1)    wyboru i wybieralności do władz Klubu, z zastrzeżeniem ust. 2,
2)    brania udziału w głosowaniach podczas Walnego Zebrania, z zastrzeżeniem ust. 2,
3)    brania czynnego udziału we wszelkich formach działalności Klubu, w szczególności uczestniczenia w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych, szkoleniowych i innych, na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,
4)    korzystania z lokalu, urządzeń sportowych i wyposażenia Klubu,
5)    korzystania z wszelkich ulg i uprawnień wynikających z działalności Klubu,
6)    zgłaszania postulatów i wniosków do władz Klubu we wszelkich sprawach dotyczących jego działalności,
7)    noszenia odznaki klubowej (logo Klubu) i występowania w barwach Klubu,
8)    posiadania legitymacji Członka Klubu.
2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 nie przysługują małoletnim, który nie ukończyli 16 roku życia.
3. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo:
1)    uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swych przedstawicieli w Walnym Zebraniu,
2)    zgłaszania postulatów i wniosków do władz Klubu we wszelkich sprawach dotyczących jego działalności,
3)    korzystania z lokalu, urządzeń sportowych i wyposażenia Klubu,
4)    korzystania z wszelkich ulg i uprawnień wynikających z działalności Klubu.

§ 14

Członkowie zwyczajni Klubu obowiązani są do:
1)    przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
2)    aktywnej działalności na rzecz rozwoju Klubu,
3)    stałego podnoszenia poziomu sportowego,
4)    udziału w mistrzostwach i zawodach organizowanych przez Klub,
5)    dbania i szanowania lokali, urządzeń sportowych i wyposażenia Klubu oraz dbania o dobre imię Klubu,
6)    regularnego opłacania składek członkowskich na zasadach wynikających z uchwał władz Klubu.

§ 15

1. Członkostwo w Klubie ustaje w przypadku:
1) złożenia przez Członka pisemnego oświadczenia o wystąpieniu z Klubu, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań,
2) śmierci Członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3) utraty przez pełnoletniego Członka zwyczajnego pełnej zdolności do czynności prawnych
lub pozbawienia go pełni praw publicznych,
4) utraty przez małoletniego Członka zwyczajnego statusu ucznia szkoły lub cofnięcia przez jego przedstawiciela ustawowego zgody na jego członkostwo w Klubie,
5) wykluczenia przez Zarząd w przypadku istotnego naruszenia postanowień niniejszego statutu
lub uchwał władz Klubu, w szczególności w przypadku nieopłacenia składek członkowskich przez okres co najmniej 3 kolejnych miesięcy lub działania na szkodę Klubu,
6) rozwiązania się Klubu.
2. Członek Klubu może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w przypadku niewykonywania obowiązków statutowych, braku aktywnego udziału w realizacji zadań i celów Klubu lub innego naruszenia postanowień statutu i uchwał.
3. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w rozgrywkach sportowych i działalności szkoleniowej Klubu.
4. Od uchwał Zarządu Klubu, o których mowa w ust. 1 pkt. 5 i ust. 2, Członkowi przysługuje prawo
do wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 7 dni. Termin ten liczony jest od dnia otrzymania zawiadomienia, o treści podjętej uchwały wraz z jej uzasadnieniem.
5. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 4 może być przesłane za pomocą jednej z możliwości:
– listem poleconym,
– za pomocą poczty elektronicznej wysłanej na adres zgłoszony w deklaracji członkowskiej.
6. Walne Zebranie, o którym mowa w ust. 4 powinno być zwołane  nie później, niż w ciągu 2 miesięcy od daty przyjęcia odwołania.
7. Członek honorowy może być pozbawiony przyznanego tytułu i uprawnień przez Walne Zebranie na uzasadniony wniosek Zarządu.

 § 16

1. Członkowi  Klubu za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków, aktywność na polu krzewienia kultury fizycznej i zdrowotnej oraz osiągnięcia sportowe i wychowawcze mogą być przyznane  wyróżnienia lub nagrody.
2. Zasady i tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.

Rozdział 4
Władze Klubu

§ 17

Władzami Klubu są:
1) Walne Zebranie Członków, w treści niniejszego Statutu określane jako „Walne Zebranie”,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

§ 18

1. Kadencja władz Klubu trwa cztery lata, licząc od dnia wyboru.
2. Władze Klubu wybierane są przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym, chyba że Walne Zebranie podejmie uchwałę przeciwną; postanowienia § 24 stosują się odpowiednio.
3. Kadencja władz Klubu jest wspólna. W przypadku zmian w składzie  władz Klubu, nowa osoba pełni funkcję do końca kadencji organu.
4. Dopuszcza się możliwość wyboru do władz Klubu osoby nieobecnej podczas Walnego Zebrania, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia przez nią pisemnej zgody na wybór do władz Klubu.
5. Członkowie władz Klubu nie otrzymują z tytułu pełnionej funkcji wynagrodzenia.
6. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu Klubu i członka Komisji Rewizyjnej.

Walne Zebranie

§ 19

1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie.
2. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
1)    raz w roku, do dnia 31 marca, jako Zebranie Sprawozdawcze,
2)    raz na 4 lata, najpóźniej w terminie 30 dni przed upływem kadencji ustępujących władz Klubu, jako Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd, w przypadku:
1)    podjęcia przez Zarząd uchwały o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
2)    złożenia pisemnego wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania przez:
a.    Komisję Rewizyjną,
b.    co najmniej 1/2 ogólnej liczby Członków zwyczajnych,
w terminie 1 miesiąca od dnia podjęcia przez Zarząd uchwały lub zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2.
5. Zwołanie Walnego Zebrania następuje w drodze zawiadomienia przez Zarząd wszystkich Członków Klubu o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, za pomocą jednej z następujących możliwości:
– listem poleconym,
– za pomocą poczty elektronicznej wysłanej na adres zgłoszony w deklaracji członkowskiej,
– pisemnego potwierdzenia,
– zamieszczenia zawiadomienia na stronie internetowej Klubu, na co najmniej 14 dni przed dniem Zebrania.
6.    Materiały dotyczące tematyki obrad Zebrania winny być udostępnione Członkom do wglądu
w siedzibie Klubu najpóźniej na 7 dni przed dniem Zebrania.

§ 20

1. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
1)    wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
2)    zatwierdzanie regulaminów funkcjonowania Walnego Zebrania, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3)    udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4)    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5)    ustalanie głównych kierunków i programu działania Klubu,
6)    uchwalanie zmian Statutu,
7)    uchwalanie wysokości składek członkowskich i innych opłat na rzecz Klubu lub upoważnienie Zarządu do podejmowania uchwał w tym zakresie,
8)    podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających kompetencje Zarządu,
9)    rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
10)    podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu,
11)    inne sprawy przewidziane w Statucie,
12)    wszelkie sprawy niezastrzeżone dla innych władz Klubu.
2. Do kompetencji Nadzwyczajnego Walne Zebrania należy rozpatrywanie spraw, dla których zostało zwołane.

§ 21

1. W Walnym Zebraniu mają prawo wziąć udział wszyscy Członkowie Klubu, przy czym Członkowie honorowi i wspierający dysponują jedynie głosem doradczym.
2. Członek Klubu może brać udział w Walnym zebraniu, w tym oddawać głos, osobiście lub przez pełnomocnika.
3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 2, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Pełnomocnictwo stanowi załącznik do protokołu z Walnego Zebrania, o którym mowa w § 22.
5. Pełnomocnikiem Członka Klubu na Walnym Zebraniu może być tylko inny Członek Klubu.
6. Jeden pełnomocnik może reprezentować na Walnym Zebraniu poza sobą, tylko jednego Członka Klubu.

§ 22

1. Walne Zebranie wybiera spośród zgromadzonych Członków Przewodniczącego, który kieruje obradami Walnego Zebrania, oraz Protokolanta, który sporządza protokół z obrad Walnego Zebrania.
2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, podpisuje Przewodniczący Zebrania oraz Protokolant. Protokół jest jawny dla Członków Klubu.
 
§ 23

Wnioski w zakresie treści uchwał podejmowanych przez Walne Zebranie może składać Zarząd, Komisja Rewizyjna lub Członkowie Klubu.

§ 24

1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku braku kworum, o którym mowa w ust. 1, zwołuje się ponowne Walne Zebranie, w trybie przewidzianym w § 19 ust. 5. Termin ponownego Walnego Zebrania przypada nie później, niż w ciągu 1 miesiąca od daty Walnego Zebrania. Podczas ponownego Walnego Zebrania uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę Członków obecnych podczas głosowania.

Zarząd Klubu

§ 25

1. Zarząd jest władzą wykonawczą Klubu, reprezentuje Klub na zewnątrz we wszelkich sprawach sądowych i pozasądowych i prowadzi jego sprawy bieżące.
2. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 9 osób, wybranych spośród członków zwyczajnych przez Walne Zebranie w trybie określonym w § 18 ust. 2, z zastrzeżeniem § 25 ust. 3.
3. W składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
4. Każdy członek Zarządu może zostać odwołany przez Walne Zebranie przed upływem kadencji,  w trybie określonym w § 18 ust. 2,  z powodu:  
1) długotrwałego niewywiązywania się z powierzonych obowiązków i braku aktywnego udziału
w pracach Zarządu,
2) prowadzenia działalności sprzecznej ze statutowymi celami Klubu.
5. W przypadku odwołania członka Zarządu, Walne Zebranie w trybie określonym w § 18 ust. 2, może powołać nowego członka w miejsce odwołanego.
6. W przypadku:
1) złożenia rezygnacji z funkcji członka Zarządu,
2) śmierci członka Zarządu,
3) utraty statusu członka zwyczajnego,
4) innych przyczyn uniemożliwiających sprawowanie funkcji członka Zarządu,
uzupełnienie składu Zarządu może nastąpić w drodze uchwały podjętej przez pozostałych członków Zarządu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu wybranego przez Walne Zebranie.
7. W przypadku nieudzielenia Zarządowi absolutorium, na wniosek Komisji Rewizyjnej, Walne Zebranie podejmuje uchwałę w przedmiocie odwołania Zarządu lub poszczególnych jego Członków.
8. W sytuacji, o której mowa w ust. 7, kadencja nowo wybranego Zarządu upływa z dniem, w którym upływałaby kadencja Zarządu odwołanego.  
    
§ 26

1. Podczas pierwszego posiedzenia Zarządu, członkowie Zarządu wybierają ze swego grona Prezesa, 1-2 Wiceprezesów i Sekretarza, zaś pozostałym członkom przydzielają do realizacji określone funkcje.
2. Pierwszemu posiedzeniu Zarządu przewodniczy Przewodniczący Walnego Zebrania.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
4. Prezes zwołuje posiedzenia Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej połowy składu Zarządu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
5. Zwoływanie posiedzeń zarządu odbywa się w trybie określonym regulaminem pracy opracowanym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Walne Zebranie.  

§ 27

Do kompetencji Zarządu należy:
1)    kierowanie bieżącą działalności Klubu,
2)    reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
3)    zarządzanie majątkiem Klubu i zaciąganie zobowiązań majątkowych do kwoty 100 000,- zł (słownie sto tysięcy złotych),
4)    realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
5)    uchwalanie planów działania i planów finansowych,
6)    zwoływanie Walnych Zebrań,
7)    powoływanie jednostek regulaminowych, komisji problemowych i zatwierdzanie regulaminów,
8)    przyjmowanie, zawieszanie, wykluczanie członków Klubu,
9)    opracowanie i wydawanie regulaminów wewnętrznych i innych niezbędnych przepisów regulujących działalność Klubu.

§ 28

Uchwały Zarządu zapadają, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu.

§ 29

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu, w tym w sprawach zobowiązań majątkowych
do kwoty 30 000,- zł (słownie trzydzieści tysięcy  złotych), wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym zawsze Prezesa lub Wiceprezesa.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu, w tym w sprawach zobowiązań majątkowych
do kwoty 100 000,- zł (słownie sto tysięcy złotych), z zastrzeżeniem ust.1, wymagane jest współdziałanie większości członków Zarządu, w tym zawsze Prezesa lub Wiceprezesa.
3. W sytuacjach opisanych w ust.1 i 2 członka Zarządu może zastąpić osoba upoważniona uchwałą Zarządu.
4. Do składania w imieniu Klubu oświadczeń woli w sprawach zobowiązań majątkowych powyżej kwoty 100 000,- zł (słownie sto tysięcy złotych), konieczne jest podjęcie uchwały przez Walne Zebranie, upoważniającej Zarząd do złożenia oświadczenia woli.  

Komisja Rewizyjna

§ 30

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Klubu.
2. W skład Komisji wchodzi od 3 do 5 osób, wybranych spośród Członków zwyczajnych przez Walne Zebranie w trybie określonym w § 18 ust. 2.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa,
2) nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
4. Podczas pierwszego posiedzenia Komisji, członkowie Komisji wybierają ze swojego grona Przewodniczącego.
5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.  
6. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Komisji Rewizyjnej z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy składu Komisji.
7. Postanowienia § 25 ust. 4-6, § 26 ust. 5 oraz § 28 stosuje się odpowiednio.

§ 31

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli statutowej i finansowo – gospodarczej działalności Klubu,
2) przedstawianie sprawozdań i wniosków pokontrolnych Walnemu Zebraniu,
3) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu,
4) składanie wniosków do Zarządu z żądaniem złożenia wyjaśnień w przedmiocie stwierdzonych nieprawidłowości oraz z żądaniem usunięcia nieprawidłowości,  
5) składanie wniosków o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
6) składanie wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział 5
Majątek i fundusze klubu

§ 32

1.    Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i inne prawa majątkowe oraz środki pieniężne.
2.    Majątek Klubu służy wyłącznie do realizacji celów statutowych Klubu.
3.    Majątek Klubu powstaje z następujących źródeł:
a)    składek członkowskich,
b)    dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
c)    dochodów z działalności własnej oraz majątku Klubu.  

§ 33

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Klubu podejmuje Zarząd, z zastrzeżeniem § 29.

Rozdział 6
Przepisy końcowe

§ 34

Zmiana statutu następuje w drodze uchwały podjętej przez Walne Zebranie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania; postanowienie § 24 ust. 2. stosuje się odpowiednio.

§ 35

1. Rozwiązanie Klubu następuje w drodze uchwały podjętej przez Walne Zebranie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby Członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie określa przeznaczenie majątku Klubu.